Nếu bạn muốn ủng hộ các hoạt động của Vive, hãy tham gia trang Patreon của chúng tôi.

Sự ủng hộ của các bạn sẽ giúp Vive duy trì và mở rộng các hoạt động cộng đồng như Saigon Vegfest, xây dựng kênh podcast, chiếu phim miễn phí, phát thử đồ ăn thuần chay, duy trì chương trình Thử thách 7 ngày thuần chay giúp cho càng nhiều người trên khắp mọi miền Việt Nam đều có thể tiếp cận với lối sống thuần chay một cách khoa học.