Chính sách liên kết

Thỏa thuận chương trình liên kết này (cũng là "Thỏa thuận", "Thỏa thuận liên kết", "Điều khoản và điều kiện", "Điều khoản và điều kiện của đơn vị liên kết",) được ký kết bởi và giữa Vive, một công ty trách nhiệm hữu hạn (“Vive”) và Đối tác (cũng là "Bạn", "Đối tác liên kết", "Đơn vị liên kết") và có hiệu lực kể từ ngày kí chấp nhận.

Thỏa thuận này đưa ra các điều khoản và điều kiện về việc bạn sử dụng Chương trình liên kết ("Chương trình liên kết" hoặc "Dịch vụ").

Sự chấp nhận đối với Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung của Vive, được đưa vào đây để tham khảo. Các thuật ngữ "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" sẽ đề cập đến Vive. Các thuật ngữ "bạn", "của bạn", "Người dùng", "khách hàng" hoặc "Đơn vị liên kết" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào chấp nhận Thỏa thuận này.

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là mang lại bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba. Vive, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này, và bất kỳ chính sách hoặc thỏa thuận nào được đưa vào đây vào bất kỳ lúc nào, và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web Vive ("Trang web này" ).

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) Vive có thể thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc sửa đổi đó bằng cách đăng chúng lên Trang web này và (ii) việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó đã được thực hiện (như đã nêu trước ngày "Sửa đổi lần cuối" ở đầu trang này) sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này như đã được sửa đổi lần cuối.

Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối, không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang web này hoặc các Dịch vụ được tìm thấy tại Trang web này. Ngoài ra, Vive đôi khi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc điều chỉnh đối với Thỏa thuận này qua email.

Do đó, điều rất quan trọng là bạn phải cập nhật thông tin tài khoản ("Tài khoản"), bao gồm địa chỉ email của bạn. Vive không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm về việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu lỗi đó xuất phát từ địa chỉ email không chính xác hoặc lỗi thời.