Điều khoản điều kiện

1. Tổng quát

Việc người dùng (“bạn”) trên trang www.vive.org.vn (“Trang web”) sử dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng sau đây. Việc bạn sử dụng trang web này sẽ phụ thuộc bởi các điều khoản này, vì vậy vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi (“điều khoản”), bạn không thể sử dụng trang web này.

2. Bản quyền và Thương hiệu

Thông tin và tài liệu (“Nội dung”) xuất hiện trên Trang web chỉ được hiển thị cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Tất cả phần mềm được sử dụng trên Trang web và tất cả nội dung có trên Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn, thiết kế trang web, văn bản, đồ họa, âm thanh và video, việc lựa chọn và sắp xếp chúng cũng như mã nguồn cơ bản) là tài sản của chúng tôi hoặc của các nhà cung cấp của chúng tôi, và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN.

Không một nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng, truyền, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền. Điều này không bao gồm việc tải xuống bản sao của các trích dẫn từ ​​nội dung trên trang web trên bất kỳ máy tính nào chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại tại gia đình, với điều kiện là tất cả các thông báo về bản quyền và độc quyền được giữ nguyên vẹn. Việc sửa đổi bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào khác với mục đích được nêu ở đây (bao gồm nhưng không giới hạn trên bất kỳ trang web hoặc mạng xã hội nào khác) đều bị cấm. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thông báo pháp lý này, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy bỏ ngay lập tức mọi phần trích xuất được tải xuống hoặc in từ Trang web. Các yêu cầu trích dẫn bất kỳ Nội dung nào và tái bản nội dung từ Trang web phải được giải quyết bằng cách gửi yêu cầu trực tiếp với chúng tôi.

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng được sử dụng trên Trang web thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo đảm (nếu thích hợp) các giấy phép và giấy phép cho tất cả tài sản trí tuệ của bên thứ ba được sử dụng trên Trang web. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng cách yêu cầu liên lạc với chúng tôi.

3. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Đôi khi, Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web internet của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Các trang web của bên thứ ba bao gồm bất kỳ trang web nào khác ngoài www.vive.org.vn

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho www.vive.org.vn và không áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác của đại lý (vui lòng xem các trang web tương ứng đó để biết Chính sách bảo mật và hướng dẫn Điều khoản sử dụng). Các liên kết từ Trang web của chúng tôi đến bất kỳ trang web nào khác chỉ được đưa vào để thuận tiện cho bạn và không cấu thành bất kỳ sự chứng thực nào của chúng tôi đối với các trang web được liên kết đến hoặc tham chiếu, bao gồm các sản phẩm và / hoặc dịch vụ được giới thiệu trên các trang web đó, cũng như chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào qua, hoặc kiến ​​thức về bất kỳ thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào như vậy. Hơn nữa, chúng tôi chưa xem xét các trang web của bên thứ ba này và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính khả dụng, nội dung hoặc độ chính xác của các tài liệu trên các trang web đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web của bên thứ ba thông qua các liên kết trên Trang web, bạn tự chịu rủi ro. Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba phải tuân theo bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào của các trang web đó mà bạn nên đọc ngay trước khi gửi thông tin cá nhân đến các trang web đó.

4. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web là chính xác, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi chỉ cung cấp cho bạn trang web trên cơ sở "nguyên trạng". Bạn chấp nhận rằng quyền truy cập vào trang web có thể bị đình chỉ bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trong trường hợp hệ thống bị lỗi, bảo trì hoặc sửa chữa hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, bao gồm cả những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động của trang web hoặc thông tin (bao gồm các mẫu như được định nghĩa tại khoản 1 ở trên), độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc kịp thời của nội dung hoặc dịch vụ có sẵn trên trang web hoặc rằng việc sử dụng trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web của bạn là rủi ro của riêng bạn.

Hơn nữa, bất kỳ bên nào khác (cho dù có hay không tham gia vào việc tạo, sản xuất, duy trì hoặc cung cấp trang web) bao gồm các cán bộ, nhân viên, chuyên gia tư vấn hoặc đại lý loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đối với bất kỳ số tiền hoặc loại mất mát hoặc thiệt hại nào có thể gây ra cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hoặc do hậu quả nào, hoặc bất kỳ tổn thất nào về thu nhập, lợi nhuận, thiện chí, dữ liệu, hợp đồng, việc sử dụng tiền hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh theo bất kỳ cách nào giải thích và liệu trong hợp đồng sai phạm (bao gồm cả không do sơ suất), bảo hành hoặc liên quan đến trang web theo bất kỳ cách nào hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng trang web, bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web hoặc nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở mất mát hoặc thiệt hại do vi rút (bao gồm trojan, sâu, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại) có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính, dữ liệu phần mềm hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt trang web hoặc việc bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào từ trang web hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web. Hơn nữa, chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm như đã nêu ở trên cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc thiệt hại đó hay không.

Không có nội dung nào trong thông báo pháp lý này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi) đối với: -

(a) tử vong, thương tích cá nhân hoặc gian lận do sơ suất của chúng tôi; hoặc (b) trình bày sai về một vấn đề cơ bản; hoặc (c) bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể bị loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành, bao gồm: -

(a) các điều kiện và bảo đảm đối với hàng hóa được áp dụng theo luật bán hàng và nơi khách hàng giao dịch với tư cách là người tiêu dùng; hoặc là

(b) các điều kiện về mô tả, tính phù hợp và chất lượng của hàng hóa và được ngụ ý bởi luật bán hàng hóa và các điều kiện như luật cung cấp hàng hóa và dịch vụ

Nếu việc bạn sử dụng nội dung trên trang web dẫn đến nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh thiết bị, phần mềm hoặc dữ liệu, bạn phải chịu mọi chi phí.

Nếu bạn là người tiêu dùng, thông báo pháp lý này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của bạn mà bạn có theo luật không thể bị loại trừ hoặc giới hạn. Nếu bạn muốn biết những quyền này là gì, bạn nên liên hệ với Văn phòng Tư vấn Công dân địa phương của bạn.

5. Tài khoản của bạn

Nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, thì bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản này và mọi mật khẩu liên quan để hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra với tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn. Hiện tại, chỉ nhân viên và một số nhà cung cấp nhất định yêu cầu mật khẩu để truy cập một số phần nhất định của trang web. Tại thời điểm này, người tiêu dùng nói chung không yêu cầu mật khẩu để truy cập Trang web của chúng tôi. Trong trường hợp việc cung cấp cho bạn mật khẩu trở nên cần thiết hoặc hữu ích cho việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản này và mọi mật khẩu liên quan để hạn chế quyền truy cập vào máy tính và / hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra với tài khoản và / hoặc mật khẩu của bạn.

Ngoài dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm về bạn, được đề cập trong các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ tài liệu nào bạn truyền hoặc đăng lên Trang web sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ liên quan đến tài liệu đó. Chúng tôi và các bên thứ ba được chỉ định sẽ được tự do sao chép, tiết lộ, phân phối, kết hợp và sử dụng tài liệu đó và tất cả dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, văn bản và những thứ khác có trong đó cho bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại hoặc phi thương mại. Bạn bị cấm đăng hoặc truyền đến hoặc từ Trang web bất kỳ tài liệu nào: đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, quyến rũ, xúc phạm, khiêu dâm, lạm dụng, có khả năng kích động hận thù chủng tộc, phân biệt đối xử, đe dọa, tai tiếng, báng bổ vi phạm lòng tin , vi phạm quyền riêng tư hoặc có thể gây khó chịu hoặc bất tiện; hoặc mà bạn chưa nhận được tất cả các giấy phép và / hoặc phê duyệt cần thiết; hoặc cấu thành hoặc khuyến khích hành vi có thể bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc trái với luật hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, ở Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới; hoặc có hại về mặt kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn, vi rút máy tính, sâu, các thành phần có hại, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại khác hoặc dữ liệu có hại); hoặc điều này tạo điều kiện cho việc bạn sử dụng sai Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn, hack). Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh tòa yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính hoặc xác định vị trí bất kỳ ai đăng bất kỳ tài liệu nào vi phạm các điều cấm ở trên.

6. Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể theo quyết định riêng của mình và vào bất kỳ lúc nào chấm dứt bất kỳ mật khẩu và tài khoản nào (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) của bạn mà không giới hạn, nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với văn bản hoặc tinh thần của các điều khoản này.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, các cán bộ, nhân viên, đại lý, nhà tư vấn, người được cấp phép, nhà thiết kế web, nhân viên web và nhà cung cấp của chúng tôi, vô hại khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, trách nhiệm pháp lý và dàn xếp bao gồm nhưng không giới hạn, pháp lý và kế toán hợp lý phí, phát sinh từ hoặc bị cáo buộc là do việc bạn sử dụng Nội dung của Trang web theo cách vi phạm hoặc bị cho là vi phạm các điều khoản này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại, vụ kiện hoặc thủ tục nào như vậy và sẽ hợp tác hợp lý với bạn, bằng chi phí của bạn, để bảo vệ bạn trước bất kỳ khiếu nại nào như vậy.

8. Trường hợp bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện hoặc gián đoạn việc cung cấp Nội dung của Trang web. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc thực hiện hoặc gián đoạn việc cung cấp Nội dung của Trang web do trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nguyên nhân hoặc hoàn cảnh nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi thiết bị hoặc đường dây liên lạc , điện thoại hoặc các sự cố kết nối khác, vi rút máy tính, truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi nhà điều hành, thời tiết khắc nghiệt, động đất hoặc thiên tai, đình công, hoặc các vấn đề lao động khác, chiến tranh hoặc các hạn chế của chính phủ.

9. Hiệu lực từng phần và Từ bỏ

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không hợp lệ, thì sự mất hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các điều khoản này, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Không từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong số này sẽ được coi là sự từ bỏ tiếp tục hoặc tiếp tục đối với điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

10. Toàn bộ Thỏa thuận

Các điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Trang web, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và chúng tôi.

12. Quyền đàm phán

Các điều khoản này được điều chỉnh bởi và được hiểu theo Luật Việt Nam trừ khi bạn sống bên ngoài Việt Nam, trong trường hợp đó, các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật địa phương của bạn và bạn và chúng tôi đồng ý không hủy ngang rằng Tòa án Việt Nam sẽ có quyền tài phán không độc quyền đối với giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc mối quan hệ pháp lý do chúng thiết lập, và vì những mục đích đó, không thể hủy bỏ tất cả các tranh chấp gửi đến cơ quan tài phán không độc quyền của Tòa án Việt Nam.

13. Thông báo về những thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có toàn quyền quyết định thêm vào hoặc thay đổi các điều khoản này. Nếu chúng tôi xuất bản bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng những thay đổi đó lên trang này và / hoặc bằng cách đăng thông báo thay đổi lên trang chủ Trang web của chúng tôi. Khi chúng tôi đã đăng bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn là người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn luôn biết về những thay đổi đó. Các thay đổi sẽ có hiệu lực sau 24 giờ kể từ lần đăng đầu tiên và bạn sẽ được coi là đã chấp nhận bất kỳ thay đổi nào nếu bạn tiếp tục truy cập Trang web sau thời gian đó.

14. Thông tin người dùng

Chúng tôi thu thập thông tin về những trang nào được bạn truy cập hoặc truy cập cho mục đích thống kê. Trang web của chúng tôi sử dụng các dịch vụ thống kê trang web tổng hợp thống kê về vị trí địa lý chung của người dùng, địa chỉ IP, thời gian trên trang web, các trang đã truy cập, độ phân giải màn hình và dữ liệu thống kê hữu ích khác liên quan đến máy tính của khách truy cập và các trang được truy cập khi truy cập Trang web. Bằng cách xem bất kỳ trang nào trong Trang web của chúng tôi, dữ liệu của bạn được thu thập bởi các dịch vụ thống kê của chúng tôi. Thông tin cá nhân khác có thể do bạn tình nguyện, chẳng hạn như chi tiết liên hệ của bạn, thông tin khảo sát và / hoặc bất kỳ đăng ký trang web nào. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xem xét nội bộ và để cải thiện nội dung của Trang web.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng của bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ bưu điện và bất kỳ câu hỏi nào mà bạn tự nguyện cung cấp khi liên hệ với chúng tôi qua e-mail, qua điện thoại hoặc hoàn thành bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào. Để cung cấp cho bạn và những người dùng Trang khác một dịch vụ có giá trị và được cá nhân hóa, chúng tôi vận hành một quy trình gửi thông tin cá nhân tự nguyện. Trong quá trình gửi, người dùng được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ như được mô tả ở trên. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến các tùy chọn liên hệ của bạn để cung cấp cho bạn thêm thư từ về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin này và bạn có thể chọn không nhận thư từ này trong khi đăng ký. Hơn nữa, không ảnh hưởng đến những điều trên, chúng tôi sẽ luôn xử lý thông tin của bạn thu được thông qua việc bạn truy cập và sử dụng Trang web và / hoặc theo cách khác theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nơi chúng tôi thu thập từ bạn và bạn tự nguyện gửi cho chúng tôi thông tin của bạn trong khi sử dụng trang web này, việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản này bao gồm Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng trang web.

15. Chi tiết liên hệ của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nhận xét hoặc câu hỏi nào về các điều khoản này và / hoặc Trang web và / hoặc chúng tôi nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách hoàn thành và gửi Biểu mẫu liên hệ trực tuyến của chúng tôi

17. Thông tin công ty

Trang web này là tài sản của:

Công ty Vive (Vietnam)

Địa chỉ 15A Nguyễn Trung Trực, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại 0708893697